Oude panden aan de Gasthuisstraat in Ootmarsum
Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
NH Kerk Ootmarsum Orgel NH Kerk Ootmarsum

NH Kerk Ootmarsum

Prachtige kerk aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum. Een bezoekje waard als u in Twente bent.

NH Kerk Interieur

„De gemeente omvat: Ootmarsum, Oud-Ootmarsum, Postelhoek, Hezingen, Haarle, Reutem, Tilligte, Lattrop en Brekkelenkamp.”

In 1598 was Ootmarsum ter provinciale synode te Deventer afgevaardigd, doch er was toen nog geen besloten gemeente. Als eerste predikant werd 6 October 1633 te Ootmarsum beroepen Ds. Bernhard Nijhoff, terwijl als eerste ouderlingen werden gekozen Reint van Bevervoorde, hof-meyer van Ootmarsum en Theodorus Tijdeman, judiciisecretaris te Ootmarsum. Van 1632, toen de Staten van Overijssel het gebouw der R.K. Kerk aan de gereformeerde gemeente deden overgaan, tot 1809, door korte tusschenpoozen onderbroken, heeft deze kerk tot bedehuis der Hervormden gediend.

Op welk standpunt de gemeente zich in 1784 stelde, blijkt uit eene in dat jaarge-houden kerke-raadsvergade-ring, waarin eene breedvoerige discussie ontstond omtrent de verandering van de weke-lijksche avond-predi-catiën in ochtenddiensten, als zijnde de eerstgenoemde beurten kostbaar met het oog op de kaarsverlichting en een inconvenient voor de boeren. Met eene zekere verontwaardiging werd den voorstanders van de afschaffing der avondbeurten, die Enschede als voorbeeld stelden, er op gewezen, dat tus-schen de beide gemeenten een hemelsbreed verschil was, omdat Enschede een boerengemeente — voor het grootste gedeelte, doch Ootmarsum — een stadsgemeente — slechts voor een vijfde deel uit landlieden bestond!

Door het edict van Koning Lodewijk Napoleon in 1809, die tevoren op 9 Maart van dat jaar een persoonlijk bezoek aan Ootmarsum had gebracht en zijn intrek in het Huis Ootmarsum had genomen, werd de R.K. Kerk weder voor de R.K. eere-dienst bestemd. De banken, het orgel en de verdere roerende goederen hebben echter volgens het edict de Hervormden gevolgd. Voordat de nieuwe kerk was gebouwd, kwam de gemeente en wel op 24 December 1809 voor het eerst bijeen in de zaal van het Huis Ootmarsum. De nieuwe kerk is blijkens het opschrift boven den ingang in 1810 gebouwd, het torentje dateert van 1844. Het fraaie orgel, uit de R.K. Kerk overgebracht, is van zeer ouden datum, het werd in 1650 en l781 vernieuwd. De fraaie eikenhouten preekstoel, in 1910 van zijn verflaag ontdaan, is van 1614 en draagt een lezenaar met koperen beslag, vertoonende het alliantiewapen van Heiden en Riedesel d’ Eisenbach. Aan den N. muur der kerk bevindt zich de uit de R.K. Kerk overgebrachte grafzerk met alliantiewapen en zestien kwartieren en dragende tot opschrift: ,,A° 1669, den 29 Au-gustii is seer godtsaligh in den Heere ontslapen den Welgeboorne Johan Diderick Baron von Heyden tot Schoenradt, Bruchboeck en Rhede Heere des Huyses Oetmarssen”. De gesmeed ijzeren lezenaar vóór de preekschool dateert van 1687 en vertoont het wapen der stad Ootmarsum. De z.g. „Studentenbanken” herinneren nog aan de voormalige Latijnsche school.

Het avondmaalzilver der kerk bestaat uit: een zeer oude avondmaal-beker, welke op 3 October 1672 op last van den Generaal-wachtmeester von Nagell den toenmaligen predikant is afgedwongen en op 30 Maart 1674 op last van Generaal Rabenhaupt aan de kerk is teruggegeven, een schotel met bet wapen van het thans uitgestorven geslacht van Heiden-Hompesch, een in 1815 door den Heer H. K. Cramer geschonken avond-maalbeker en een fraaie kan met ebbenhouten handvat, in 1839 geschonken door den Heer J. Hora Buma en Mejuffrouw Jouke Simons. Voorts bezit de Kerk twee oude tinnen borden en eene oude tinnen kan, die bij het Avondmaal zijn gebruikt.

bron: vvv gids uit 1930

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl